GREEK NEW TESTAMENT
1. CORINTHIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 paulos klhtos apostolos | ihsou cristou | cristou ihsou | dia qelhmatos qeou kai swsqenhs o adelfos

1:2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenois en cristw ihsou klhtois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn kai hmwn

1:3 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 eucaristw tw qew | | mou | pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

1:5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

1:6 kaqws to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

1:7 wste umas mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenous thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:8 os kai bebaiwsei umas ews telous anegklhtous en th hmera tou kuriou hmwn ihsou [cristou]

1:9 pistos o qeos di ou eklhqhte eis koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:10 parakalw de umas adelfoi dia tou onomatos tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte pantes kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

1:11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohs oti erides en umin eisin

1:12 legw de touto oti ekastos umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

1:13 memeristai o cristos mh paulos estaurwqh uper umwn h eis to onoma paulou ebaptisqhte

1:14 eucaristw | | [tw qew] | oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

1:15 ina mh tis eiph oti eis to emon onoma ebaptisqhte

1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17 ou gar apesteilen me cristos baptizein alla euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauros tou cristou

1:18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mwria estin tois de swzomenois hmin dunamis qeou estin

1:19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

1:20 pou sofos pou grammateus pou suzhthths tou aiwnos toutou ouci emwranen o qeos thn sofian tou kosmou

1:21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmos dia ths sofias ton qeon eudokhsen o qeos dia ths mwrias tou khrugmatos swsai tous pisteuontas

1:22 epeidh kai ioudaioi shmeia aitousin kai ellhnes sofian zhtousin

1:23 hmeis de khrussomen criston estaurwmenon ioudaiois men skandalon eqnesin de mwrian

1:24 autois de tois klhtois ioudaiois te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

1:25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqenes tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn

1:26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

1:27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeos ina kataiscunh tous sofous kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeos ina kataiscunh ta iscura

1:28 kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeos | [kai] | | ta mh onta ina ta onta katarghsh

1:29 opws mh kauchshtai pasa sarx enwpion tou qeou

1:30 ex autou de umeis este en cristw ihsou os egenhqh sofia hmin apo qeou dikaiosunh te kai agiasmos kai apolutrwsis

1:31 ina kaqws gegraptai o kaucwmenos en kuriw kaucasqw

2:1 kagw elqwn pros umas adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofias kataggellwn umin to musthrion tou qeou

2:2 ou gar ekrina ti eidenai en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon

2:3 kagw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn pros umas

2:4 kai o logos mou kai to khrugma mou ouk en | peiqois sofias logois | <peiqois> sofias [logois] | all en apodeixei pneumatos kai dunamews

2:5 ina h pistis umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou

2:6 sofian de laloumen en tois teleiois sofian de ou tou aiwnos toutou oude twn arcontwn tou aiwnos toutou twn katargoumenwn

2:7 alla laloumen qeou sofian en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeos pro twn aiwnwn eis doxan hmwn

2:8 hn oudeis twn arcontwn tou aiwnos toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion ths doxhs estaurwsan

2:9 alla kaqws gegraptai a ofqalmos ouk eiden kai ous ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh | osa | a | htoimasen o qeos tois agapwsin auton

2:10 hmin | gar | de | apekaluyen o qeos dia tou pneumatos to gar pneuma panta erauna kai ta baqh tou qeou

2:11 tis gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outws kai ta tou qeou oudeis egnwken ei mh to pneuma tou qeou

2:12 hmeis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin

2:13 a kai laloumen ouk en didaktois anqrwpinhs sofias logois all en didaktois pneumatos pneumatikois pneumatika sugkrinontes

2:14 yucikos de anqrwpos ou decetai ta tou pneumatos tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikws anakrinetai

2:15 o de pneumatikos anakrinei | men | [ta] | panta autos de up oudenos anakrinetai

2:16 tis gar egnw noun kuriou os sumbibasei auton hmeis de noun cristou ecomen

3:1 kagw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin ws pneumatikois all ws sarkinois ws nhpiois en cristw

3:2 gala umas epotisa ou brwma oupw gar edunasqe all oude | [eti] | eti | nun dunasqe

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhlos kai eris ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite

3:4 otan gar legh tis egw men eimi paulou eteros de egw apollw ouk anqrwpoi este

3:5 ti oun estin apollws ti de estin paulos diakonoi di wn episteusate kai ekastw ws o kurios edwken

3:6 egw efuteusa apollws epotisen alla o qeos huxanen

3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeos

3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastos de ton idion misqon lhmyetai kata ton idion kopon

3:9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este

3:10 kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi ws sofos arcitektwn qemelion eqhka allos de epoikodomei ekastos de blepetw pws epoikodomei

3:11 qemelion gar allon oudeis dunatai qeinai para ton keimenon os estin ihsous cristos

3:12 ei de tis epoikodomei epi ton qemelion | crusion argurion | cruson arguron | liqous timious xula corton kalamhn

3:13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur | auto | [auto] | dokimasei

3:14 ei tinos to ergon menei o epoikodomhsen misqon lhmyetai

3:15 ei tinos to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autos de swqhsetai outws de ws dia puros

3:16 ouk oidate oti naos qeou este kai to pneuma tou qeou | en umin oikei | oikei en umin |

3:17 ei tis ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeos o gar naos tou qeou agios estin oitines este umeis

3:18 mhdeis eauton exapatatw ei tis dokei sofos einai en umin en tw aiwni toutw mwros genesqw ina genhtai sofos

3:19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenos tous sofous en th panourgia autwn

3:20 kai palin kurios ginwskei tous dialogismous twn sofwn oti eisin mataioi

3:21 wste mhdeis kaucasqw en anqrwpois panta gar umwn estin

3:22 eite paulos eite apollws eite khfas eite kosmos eite zwh eite qanatos eite enestwta eite mellonta panta umwn

3:23 umeis de cristou cristos de qeou

4:1 outws hmas logizesqw anqrwpos ws uphretas cristou kai oikonomous musthriwn qeou

4:2 wde loipon zhteitai en tois oikonomois ina pistos tis eureqh

4:3 emoi de eis elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhs hmeras all oude emauton anakrinw

4:4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurios estin

4:5 wste mh pro kairou ti krinete ews an elqh o kurios os kai fwtisei ta krupta tou skotous kai fanerwsei tas boulas twn kardiwn kai tote o epainos genhsetai ekastw apo tou qeou

4:6 tauta de adelfoi meteschmatisa eis emauton kai apollwn di umas ina en hmin maqhte to mh uper a gegraptai ina mh eis uper tou enos fusiousqe kata tou eterou

4:7 tis gar se diakrinei ti de eceis o ouk elabes ei de kai elabes ti kaucasai ws mh labwn

4:8 hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwris hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeis umin sumbasileuswmen

4:9 dokw gar o qeos hmas tous apostolous escatous apedeixen ws epiqanatious oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggelois kai anqrwpois

4:10 hmeis mwroi dia criston umeis de fronimoi en cristw hmeis asqeneis umeis de iscuroi umeis endoxoi hmeis de atimoi

4:11 acri ths arti wras kai peinwmen kai diywmen kai gumniteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen

4:12 kai kopiwmen ergazomenoi tais idiais cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa

4:13 dusfhmoumenoi parakaloumen ws perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ews arti

4:14 ouk entrepwn umas grafw tauta all ws tekna mou agaphta | nouqetwn | <nouqetwn> |

4:15 ean gar murious paidagwgous echte en cristw all ou pollous pateras en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umas egennhsa

4:16 parakalw oun umas mimhtai mou ginesqe

4:17 dia touto epemya umin timoqeon os estin mou teknon agaphton kai piston en kuriw os umas anamnhsei tas odous mou tas en cristw [ihsou] kaqws pantacou en pash ekklhsia didaskw

4:18 ws mh ercomenou de mou pros umas efusiwqhsan tines

4:19 eleusomai de tacews pros umas ean o kurios qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin

4:20 ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei

4:21 ti qelete en rabdw elqw pros umas h en agaph pneumati te prauthtos

5:1 olws akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htis oude en tois eqnesin wste gunaika tina tou patros ecein

5:2 kai umeis pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina arqh ek mesou umwn o to ergon touto praxas

5:3 egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika ws parwn ton outws touto katergasamenon

5:4 en tw onomati tou kuriou [hmwn] ihsou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatos sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou

5:5 paradounai ton toiouton tw satana eis oleqron ths sarkos ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou

5:6 ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

5:7 ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqws este azumoi kai gar to pasca hmwn etuqh cristos

5:8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakias kai ponhrias all en azumois eilikrineias kai alhqeias

5:9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornois

5:10 ou pantws tois pornois tou kosmou toutou h tois pleonektais kai arpaxin h eidwlolatrais epei wfeilete ara ek tou kosmou exelqein

5:11 nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tis adelfos onomazomenos h pornos h pleonekths h eidwlolatrhs h loidoros h mequsos h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

5:12 ti gar moi tous exw krinein ouci tous esw umeis krinete

5:13 tous de exw o qeos krinei exarate ton ponhron ex umwn autwn

6:1 tolma tis umwn pragma ecwn pros ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

6:2 h ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este krithriwn elacistwn

6:3 ouk oidate oti aggelous krinoumen mhti ge biwtika

6:4 biwtika men oun krithria ean echte tous exouqenhmenous en th ekklhsia toutous kaqizete

6:5 pros entrophn umin legw outws ouk eni en umin oudeis sofos os dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6:6 alla adelfos meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

6:7 hdh men | oun | [oun] | olws htthma umin estin oti krimata ecete meq eautwn dia ti ouci mallon adikeisqe dia ti ouci mallon apostereisqe

6:8 alla umeis adikeite kai apostereite kai touto adelfous

6:9 h ouk oidate oti adikoi qeou basileian ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

6:10 oute kleptai oute pleonektai ou mequsoi ou loidoroi ouc arpages basileian qeou klhronomhsousin

6:11 kai tauta tines hte alla apelousasqe alla hgiasqhte alla edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou | [hmwn] | | ihsou cristou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

6:12 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinos

6:13 ta brwmata th koilia kai h koilia tois brwmasin o de qeos kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurios tw swmati

6:14 o de qeos kai ton kurion hgeiren kai hmas exegerei dia ths dunamews autou

6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin aras oun ta melh tou cristou poihsw pornhs melh mh genoito

6:16 | h | [h] | ouk oidate oti o kollwmenos th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eis sarka mian

6:17 o de kollwmenos tw kuriw en pneuma estin

6:18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpos ektos tou swmatos estin o de porneuwn eis to idion swma amartanei

6:19 h ouk oidate oti to swma umwn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

6:20 hgorasqhte gar timhs doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn

7:1 peri de wn egrayate kalon anqrwpw gunaikos mh aptesqai

7:2 dia de tas porneias ekastos thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

7:3 th gunaiki o anhr thn ofeilhn apodidotw omoiws de kai h gunh tw andri

7:4 h gunh tou idiou swmatos ouk exousiazei alla o anhr omoiws de kai o anhr tou idiou swmatos ouk exousiazei alla h gunh

7:5 mh apostereite allhlous ei mhti | [an] | an | ek sumfwnou pros kairon ina scolashte th proseuch kai palin epi to auto hte ina mh peirazh umas o satanas dia thn akrasian | [umwn] | umwn |

7:6 touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7:7 qelw de pantas anqrwpous einai ws kai emauton alla ekastos idion ecei carisma ek qeou o men outws o de outws

7:8 legw de tois agamois kai tais chrais kalon autois ean meinwsin ws kagw

7:9 ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreitton gar estin | gamein | gamhsai | h purousqai

7:10 tois de gegamhkosin paraggellw ouk egw alla o kurios gunaika apo andros mh cwrisqhnai

7:11 ean de kai cwrisqh menetw agamos h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

7:12 tois de loipois legw egw ouc o kurios ei tis adelfos gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

7:13 kai gunh | htis | ei tis | ecei andra apiston kai outos suneudokei oikein met auths mh afietw ton andra

7:14 hgiastai gar o anhr o apistos en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistos en tw adelfw epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

7:15 ei de o apistos cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfos h h adelfh en tois toioutois en de eirhnh keklhken umas o qeos

7:16 ti gar oidas gunai ei ton andra swseis h ti oidas aner ei thn gunaika swseis

7:17 ei mh ekastw ws | memeriken | emerisen | o kurios ekaston ws keklhken o qeos outws peripateitw kai outws en tais ekklhsiais pasais diatassomai

7:18 peritetmhmenos tis eklhqh mh epispasqw en akrobustia keklhtai tis mh peritemnesqw

7:19 h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsis entolwn qeou

7:20 ekastos en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

7:21 doulos eklhqhs mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeros genesqai mallon crhsai

7:22 o gar en kuriw klhqeis doulos apeleuqeros kuriou estin omoiws o eleuqeros klhqeis doulos estin cristou

7:23 timhs hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

7:24 ekastos en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para qew

7:25 peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi ws hlehmenos upo kuriou pistos einai

7:26 nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outws einai

7:27 dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikos mh zhtei gunaika

7:28 ean de kai gamhshs ouc hmartes kai ean ghmh | [h] | h | parqenos ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

7:29 touto de fhmi adelfoi o kairos sunestalmenos estin to loipon ina kai oi econtes gunaikas ws mh econtes wsin

7:30 kai oi klaiontes ws mh klaiontes kai oi cairontes ws mh cairontes kai oi agorazontes ws mh katecontes

7:31 kai oi crwmenoi ton kosmon ws mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

7:32 qelw de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pws aresh tw kuriw

7:33 o de gamhsas merimna ta tou kosmou pws aresh th gunaiki

7:34 kai memeristai kai h gunh h agamos kai h parqenos merimna ta tou kuriou ina h agia | [kai] | kai | tw swmati kai tw pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pws aresh tw andri

7:35 touto de pros to umwn autwn sumforon legw ouc ina brocon umin epibalw alla pros to euschmon kai euparedron tw kuriw aperispastws

7:36 ei de tis aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmos kai outws ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

7:37 os de esthken en th kardia autou edraios mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatos kai touto kekriken en th idia kardia threin thn eautou parqenon kalws poihsei

7:38 wste kai o gamizwn thn eautou parqenon kalws poiei kai o mh gamizwn kreisson poihsei

7:39 gunh dedetai ef oson cronon zh o anhr auths ean de koimhqh o anhr eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

7:40 makariwtera de estin ean outws meinh kata thn emhn gnwmhn dokw | gar | de | kagw pneuma qeou ecein

8:1 peri de twn eidwloqutwn oidamen oti pantes gnwsin ecomen h gnwsis fusioi h de agaph oikodomei

8:2 ei tis dokei egnwkenai ti oupw egnw kaqws dei gnwnai

8:3 ei de tis agapa ton qeon outos egnwstai up autou

8:4 peri ths brwsews oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeis qeos ei mh eis

8:5 kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi ghs wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi

8:6 | [all] | all | hmin eis qeos o pathr ex ou ta panta kai hmeis eis auton kai eis kurios ihsous cristos di ou ta panta kai hmeis di autou

8:7 all ouk en pasin h gnwsis tines de th sunhqeia ews arti tou eidwlou ws eidwloquton esqiousin kai h suneidhsis autwn asqenhs ousa molunetai

8:8 brwma de hmas ou parasthsei tw qew oute ean mh fagwmen usteroumeqa oute ean fagwmen perisseuomen

8:9 blepete de mh pws h exousia umwn auth proskomma genhtai tois asqenesin

8:10 ean gar tis idh | [se] | se | ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsis autou asqenous ontos oikodomhqhsetai eis to ta eidwloquta esqiein

8:11 apollutai gar o asqenwn en th sh gnwsei o adelfos di on cristos apeqanen

8:12 outws de amartanontes eis tous adelfous kai tuptontes autwn thn suneidhsin asqenousan eis criston amartanete

8:13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eis ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

9:1 ouk eimi eleuqeros ouk eimi apostolos ouci ihsoun ton kurion hmwn eoraka ou to ergon mou umeis este en kuriw

9:2 ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi h gar sfragis mou ths apostolhs umeis este en kuriw

9:3 h emh apologia tois eme anakrinousin estin auth

9:4 mh ouk ecomen exousian fagein kai pein

9:5 mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein ws kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfas

9:6 h monos egw kai barnabas ouk ecomen exousian mh ergazesqai

9:7 tis strateuetai idiois oywniois pote tis futeuei ampelwna kai ton karpon autou ouk esqiei | [h] | h | tis poimainei poimnhn kai ek tou galaktos ths poimnhs ouk esqiei

9:8 mh kata anqrwpon tauta lalw h kai o nomos tauta ou legei

9:9 en gar tw mwusews nomw gegraptai ou | fimwseis | khmwseis | boun alownta mh twn bown melei tw qew

9:10 h di hmas pantws legei di hmas gar egrafh oti ofeilei ep elpidi o arotriwn arotrian kai o alown ep elpidi tou metecein

9:11 ei hmeis umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeis umwn ta sarkika qerisomen

9:12 ei alloi ths umwn exousias metecousin ou mallon hmeis all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh tina egkophn dwmen tw euaggeliw tou cristou

9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi | ta | [ta] | ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw paredreuontes tw qusiasthriw summerizontai

9:14 outws kai o kurios dietaxen tois to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

9:15 egw de ou kecrhmai oudeni toutwn ouk egraya de tauta ina outws genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou oudeis kenwsei

9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mh euaggeliswmai

9:17 ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:18 tis oun mou estin o misqos ina euaggelizomenos adapanon qhsw to euaggelion eis to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

9:19 eleuqeros gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina tous pleionas kerdhsw

9:20 kai egenomhn tois ioudaiois ws ioudaios ina ioudaious kerdhsw tois upo nomon ws upo nomon mh wn autos upo nomon ina tous upo nomon kerdhsw

9:21 tois anomois ws anomos mh wn anomos qeou all ennomos cristou ina kerdanw tous anomous

9:22 egenomhn tois asqenesin asqenhs ina tous asqeneis kerdhsw tois pasin gegona panta ina pantws tinas swsw

9:23 panta de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnos autou genwmai

9:24 ouk oidate oti oi en stadiw trecontes pantes men trecousin eis de lambanei to brabeion outws trecete ina katalabhte

9:25 pas de o agwnizomenos panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeis de afqarton

9:26 egw toinun outws trecw ws ouk adhlws outws pukteuw ws ouk aera derwn

9:27 alla upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mh pws allois khruxas autos adokimos genwmai

10:1 ou qelw gar umas agnoein adelfoi oti oi pateres hmwn pantes upo thn nefelhn hsan kai pantes dia ths qalasshs dihlqon

10:2 kai pantes eis ton mwushn | ebaptisanto | ebaptisqhsan | en th nefelh kai en th qalassh

10:3 kai pantes | [to auto] | to auto | pneumatikon brwma efagon

10:4 kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatikhs akolouqoushs petras h petra de hn o cristos

10:5 all ouk en tois pleiosin autwn eudokhsen o qeos katestrwqhsan gar en th erhmw

10:6 tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eis to mh einai hmas epiqumhtas kakwn kaqws kakeinoi epequmhsan

10:7 mhde eidwlolatrai ginesqe kaqws tines autwn wsper gegraptai ekaqisen o laos fagein kai pein kai anesthsan paizein

10:8 mhde porneuwmen kaqws tines autwn eporneusan kai epesan mia hmera eikosi treis ciliades

10:9 mhde ekpeirazwmen ton | kurion | criston | kaqws tines autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwllunto

10:10 mhde gogguzete kaqaper tines autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

10:11 tauta de tupikws sunebainen ekeinois egrafh de pros nouqesian hmwn eis ous ta telh twn aiwnwn kathnthken

10:12 wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

10:13 peirasmos umas ouk eilhfen ei mh anqrwpinos pistos de o qeos os ouk easei umas peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai upenegkein

10:14 dioper agaphtoi mou feugete apo ths eidwlolatrias

10:15 ws fronimois legw krinate umeis o fhmi

10:16 to pothrion ths eulogias o eulogoumen ouci koinwnia estin tou aimatos tou cristou ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatos tou cristou estin

10:17 oti eis artos en swma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metecomen

10:18 blepete ton israhl kata sarka ouc oi esqiontes tas qusias koinwnoi tou qusiasthriou eisin

10:19 ti oun fhmi oti eidwloquton ti estin h oti eidwlon ti estin

10:20 all oti a quousin | [ta eqnh] | | daimoniois kai ou qew | quousin | [quousin] | ou qelw de umas koinwnous twn daimoniwn ginesqai

10:21 ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhs kuriou metecein kai trapezhs daimoniwn

10:22 h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

10:23 panta exestin all ou panta sumferei panta exestin all ou panta oikodomei

10:24 mhdeis to eautou zhteitw alla to tou eterou

10:25 pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinontes dia thn suneidhsin

10:26 tou kuriou gar h gh kai to plhrwma auths

10:27 ei tis kalei umas twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinontes dia thn suneidhsin

10:28 ean de tis umin eiph touto ieroquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin

10:29 suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhs suneidhsews

10:30 ei egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

10:31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan qeou poieite

10:32 aproskopoi kai ioudaiois ginesqe kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

10:33 kaqws kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumforon alla to twn pollwn ina swqwsin

11:1 mimhtai mou ginesqe kaqws kagw cristou

11:2 epainw de umas oti panta mou memnhsqe kai kaqws paredwka umin tas paradoseis katecete

11:3 qelw de umas eidenai oti pantos andros h kefalh o cristos estin kefalh de gunaikos o anhr kefalh de tou cristou o qeos

11:4 pas anhr proseucomenos h profhteuwn kata kefalhs ecwn kataiscunei thn kefalhn autou

11:5 pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn auths en gar estin kai to auto th exurhmenh

11:6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw

11:7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn h gunh de doxa andros estin

11:8 ou gar estin anhr ek gunaikos alla gunh ex andros

11:9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra

11:10 dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi ths kefalhs dia tous aggelous

11:11 plhn oute gunh cwris andros oute anhr cwris gunaikos en kuriw

11:12 wsper gar h gunh ek tou andros outws kai o anhr dia ths gunaikos ta de panta ek tou qeou

11:13 en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai

11:14 oude h fusis auth didaskei umas oti anhr men ean koma atimia autw estin

11:15 gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai | auth | [auth] |

11:16 ei de tis dokei filoneikos einai hmeis toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou

11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eis to kreisson alla eis to hsson sunercesqe

11:18 prwton men gar sunercomenwn umwn en ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai meros ti pisteuw

11:19 dei gar kai aireseis en umin einai ina [kai] oi dokimoi faneroi genwntai en umin

11:20 sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

11:21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai os men peina os de mequei

11:22 mh gar oikias ouk ecete eis to esqiein kai pinein h ths ekklhsias tou qeou katafroneite kai kataiscunete tous mh econtas ti eipw umin epainesw umas en toutw ouk epainw

11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurios ihsous en th nukti h paredideto elaben arton

11:24 kai eucaristhsas eklasen kai eipen touto mou estin to swma to uper umwn touto poieite eis thn emhn anamnhsin

11:25 wsautws kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakis ean pinhte eis thn emhn anamnhsin

11:26 osakis gar ean esqihte ton arton touton kai to pothrion pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acris ou elqh

11:27 wste os an esqih ton arton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiws enocos estai tou swmatos kai tou aimatos tou kuriou

11:28 dokimazetw de anqrwpos eauton kai outws ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw

11:29 o gar esqiwn kai pinwn krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma

11:30 dia touto en umin polloi asqeneis kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

11:31 ei de eautous diekrinomen ouk an ekrinomeqa

11:32 krinomenoi de upo | tou | [tou] | kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen

11:33 wste adelfoi mou sunercomenoi eis to fagein allhlous ekdecesqe

11:34 ei tis peina en oikw esqietw ina mh eis krima sunerchsqe ta de loipa ws an elqw diataxomai

12:1 peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umas agnoein

12:2 oidate oti ote eqnh hte pros ta eidwla ta afwna ws an hgesqe apagomenoi

12:3 dio gnwrizw umin oti oudeis en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsous kai oudeis dunatai eipein kurios ihsous ei mh en pneumati agiw

12:4 diaireseis de carismatwn eisin to de auto pneuma

12:5 kai diaireseis diakoniwn eisin kai o autos kurios

12:6 kai diaireseis energhmatwn eisin | kai o | o de | autos qeos o energwn ta panta en pasin

12:7 ekastw de didotai h fanerwsis tou pneumatos pros to sumferon

12:8 w men gar dia tou pneumatos didotai logos sofias allw de logos gnwsews kata to auto pneuma

12:9 eterw pistis en tw autw pneumati allw de carismata iamatwn en tw eni pneumati

12:10 allw de energhmata dunamewn allw [de] profhteia allw [de] diakriseis pneumatwn eterw genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn

12:11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqws bouletai

12:12 kaqaper gar to swma en estin kai melh polla ecei panta de ta melh tou swmatos polla onta en estin swma outws kai o cristos

12:13 kai gar en eni pneumati hmeis pantes eis en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhnes eite douloi eite eleuqeroi kai pantes en pneuma epotisqhmen

12:14 kai gar to swma ouk estin en melos alla polla

12:15 ean eiph o pous oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatos ou para touto ouk estin ek tou swmatos

12:16 kai ean eiph to ous oti ouk eimi ofqalmos ouk eimi ek tou swmatos ou para touto ouk estin ek tou swmatos

12:17 ei olon to swma ofqalmos pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsis

12:18 | nun | nuni | de o qeos eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqws hqelhsen

12:19 ei de hn | [ta] | ta | panta en melos pou to swma

12:20 nun de polla | | men | melh en de swma

12:21 ou dunatai | [de] | de | o ofqalmos eipein th ceiri creian sou ouk ecw h palin h kefalh tois posin creian umwn ouk ecw

12:22 alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatos asqenestera uparcein anagkaia estin

12:23 kai a dokoumen atimotera einai tou swmatos toutois timhn perissoteran peritiqemen kai ta aschmona hmwn euschmosunhn perissoteran ecei

12:24 ta de euschmona hmwn ou creian ecei alla o qeos sunekerasen to swma tw usteroumenw perissoteran dous timhn

12:25 ina mh h scisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh

12:26 kai eite pascei en melos sumpascei panta ta melh eite doxazetai | | [en] | melos sugcairei panta ta melh

12:27 umeis de este swma cristou kai melh ek merous

12:28 kai ous men eqeto o qeos en th ekklhsia prwton apostolous deuteron profhtas triton didaskalous epeita dunameis epeita carismata iamatwn antilhmyeis kubernhseis genh glwsswn

12:29 mh pantes apostoloi mh pantes profhtai mh pantes didaskaloi mh pantes dunameis

12:30 mh pantes carismata ecousin iamatwn mh pantes glwssais lalousin mh pantes diermhneuousin

12:31 zhloute de ta carismata ta meizona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi

13:1 ean tais glwssais twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh ecw gegona calkos hcwn h kumbalon alalazon

13:2 | kan | kai ean | ecw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin | kan | kai ean | ecw pasan thn pistin wste orh | meqistanein | meqistanai | agaphn de mh ecw ouqen eimi

13:3 kan ywmisw panta ta uparconta mou | kan | kai ean | paradw to swma mou ina kauchswmai agaphn de mh ecw ouden wfeloumai

13:4 h agaph makroqumei crhsteuetai h agaph ou zhloi | | [h agaph] | ou perpereuetai ou fusioutai

13:5 ouk aschmonei ou zhtei ta eauths ou paroxunetai ou logizetai to kakon

13:6 ou cairei epi th adikia sugcairei de th alhqeia

13:7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

13:8 h agaph oudepote piptei eite de profhteiai katarghqhsontai eite glwssai pausontai eite gnwsis katarghqhsetai

13:9 ek merous gar ginwskomen kai ek merous profhteuomen

13:10 otan de elqh to teleion to ek merous katarghqhsetai

13:11 ote hmhn nhpios elaloun ws nhpios efronoun ws nhpios elogizomhn ws nhpios ote gegona anhr kathrghka ta tou nhpiou

13:12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon pros proswpon arti ginwskw ek merous tote de epignwsomai kaqws kai epegnwsqhn

13:13 nuni de menei pistis elpis agaph ta tria tauta meizwn de toutwn h agaph

14:1 diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte

14:2 o gar lalwn glwssh ouk anqrwpois lalei alla qew oudeis gar akouei pneumati de lalei musthria

14:3 o de profhteuwn anqrwpois lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian

14:4 o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei

14:5 qelw de pantas umas lalein glwssais mallon de ina profhteuhte meizwn de o profhteuwn h o lalwn glwssais ektos ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh

14:6 nun de adelfoi ean elqw pros umas glwssais lalwn ti umas wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h | en | [en] | didach

14:7 omws ta ayuca fwnhn didonta eite aulos eite kiqara ean diastolhn tois fqoggois mh dw pws gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon

14:8 kai gar ean adhlon salpigx fwnhn dw tis paraskeuasetai eis polemon

14:9 outws kai umeis dia ths glwsshs ean mh eushmon logon dwte pws gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eis aera lalountes

14:10 tosauta ei tucoi genh fwnwn eisin en kosmw kai ouden afwnon

14:11 ean oun mh eidw thn dunamin ths fwnhs esomai tw lalounti barbaros kai o lalwn en emoi barbaros

14:12 outws kai umeis epei zhlwtai este pneumatwn pros thn oikodomhn ths ekklhsias zhteite ina perisseuhte

14:13 dio o lalwn glwssh proseucesqw ina diermhneuh

14:14 ean [gar] proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nous mou akarpos estin

14:15 ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw | [de] | de | kai tw noi

14:16 epei ean euloghs [en] pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pws erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeis ouk oiden

14:17 su men gar kalws eucaristeis all o eteros ouk oikodomeitai

14:18 eucaristw tw qew pantwn umwn mallon glwssais lalw

14:19 alla en ekklhsia qelw pente logous tw noi mou lalhsai ina kai allous kathchsw h murious logous en glwssh

14:20 adelfoi mh paidia ginesqe tais fresin alla th kakia nhpiazete tais de fresin teleioi ginesqe

14:21 en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssois kai en ceilesin eterwn lalhsw tw law toutw kai oud outws eisakousontai mou legei kurios

14:22 wste ai glwssai eis shmeion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois h de profhteia ou tois apistois alla tois pisteuousin

14:23 ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai pantes lalwsin glwssais eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe

14:24 ean de pantes profhteuwsin eiselqh de tis apistos h idiwths elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

14:25 ta krupta ths kardias autou fanera ginetai kai outws peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti ontws o qeos en umin estin

14:26 ti oun estin adelfoi otan sunerchsqe ekastos yalmon ecei didachn ecei apokaluyin ecei glwssan ecei ermhneian ecei panta pros oikodomhn ginesqw

14:27 eite glwssh tis lalei kata duo h to pleiston treis kai ana meros kai eis diermhneuetw

14:28 ean de mh h diermhneuths sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew

14:29 profhtai de duo h treis laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

14:30 ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtos sigatw

14:31 dunasqe gar kaq ena pantes profhteuein ina pantes manqanwsin kai pantes parakalwntai

14:32 kai pneumata profhtwn profhtais upotassetai

14:33 ou gar estin akatastasias o qeos alla eirhnhs ws en pasais tais ekklhsiais twn agiwn

14:34 ai gunaikes en tais ekklhsiais sigatwsan ou gar epitrepetai autais lalein alla upotassesqwsan kaqws kai o nomos legei

14:35 ei de ti | manqanein | maqein | qelousin en oikw tous idious andras eperwtatwsan aiscron gar estin gunaiki lalein en ekklhsia

14:36 h af umwn o logos tou qeou exhlqen h eis umas monous kathnthsen

14:37 ei tis dokei profhths einai h pneumatikos epiginwsketw a grafw umin oti kuriou estin entolh

14:38 ei de tis agnoei agnoeitai

14:39 wste adelfoi | mou | [mou] | zhloute to profhteuein kai to lalein mh kwluete glwssais

14:40 panta de euschmonws kai kata taxin ginesqw

15:1 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate

15:2 di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ektos ei mh eikh episteusate

15:3 paredwka gar umin en prwtois o kai parelabon oti cristos apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata tas grafas

15:4 kai oti etafh kai oti eghgertai th hmera th trith kata tas grafas

15:5 kai oti wfqh khfa eita tois dwdeka

15:6 epeita wfqh epanw pentakosiois adelfois efapax ex wn oi pleiones menousin ews arti tines de ekoimhqhsan

15:7 epeita wfqh iakwbw eita tois apostolois pasin

15:8 escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi

15:9 egw gar eimi o elacistos twn apostolwn os ouk eimi ikanos kaleisqai apostolos dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou

15:10 cariti de qeou eimi o eimi kai h caris autou h eis eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de alla h caris tou qeou | | [h] | sun emoi

15:11 eite oun egw eite ekeinoi outws khrussomen kai outws episteusate

15:12 ei de cristos khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pws legousin en umin tines oti anastasis nekrwn ouk estin

15:13 ei de anastasis nekrwn ouk estin oude cristos eghgertai

15:14 ei de cristos ouk eghgertai kenon ara | | [kai] | to khrugma hmwn kenh kai h pistis | hmwn | umwn |

15:15 euriskomeqa de kai yeudomartures tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristos eghgertai

15:17 ei de cristos ouk eghgertai mataia h pistis umwn | [estin] | | eti este en tais amartiais umwn

15:18 ara kai oi koimhqentes en cristw apwlonto

15:19 ei en th zwh tauth en cristw hlpikotes esmen monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen

15:20 nuni de cristos eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn

15:21 epeidh gar di anqrwpou qanatos kai di anqrwpou anastasis nekrwn

15:22 wsper gar en tw adam pantes apoqnhskousin outws kai en tw cristw pantes zwopoihqhsontai

15:23 ekastos de en tw idiw tagmati aparch cristos epeita oi tou cristou en th parousia autou

15:24 eita to telos otan paradidw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin

15:25 dei gar auton basileuein acris ou qh pantas tous ecqrous upo tous podas autou

15:26 escatos ecqros katargeitai o qanatos

15:27 panta gar upetaxen upo tous podas autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektos tou upotaxantos autw ta panta

15:28 otan de upotagh autw ta panta tote [kai] autos o uios upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeos | | [ta] | panta en pasin

15:29 epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olws nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autwn

15:30 ti kai hmeis kinduneuomen pasan wran

15:31 kaq hmeran apoqnhskw nh thn umeteran kauchsin | adelfoi | [adelfoi] | hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn

15:32 ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofelos ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

15:33 mh planasqe fqeirousin hqh crhsta omiliai kakai

15:34 eknhyate dikaiws kai mh amartanete agnwsian gar qeou tines ecousin pros entrophn umin lalw

15:35 alla erei tis pws egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai

15:36 afrwn su o speireis ou zwopoieitai ean mh apoqanh

15:37 kai o speireis ou to swma to genhsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tinos twn loipwn

15:38 o de qeos didwsin autw swma kaqws hqelhsen kai ekastw twn spermatwn idion swma

15:39 ou pasa sarx h auth sarx alla allh men anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de sarx pthnwn allh de icquwn

15:40 kai swmata epourania kai swmata epigeia alla etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn

15:41 allh doxa hliou kai allh doxa selhnhs kai allh doxa asterwn asthr gar asteros diaferei en doxh

15:42 outws kai h anastasis twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia

15:43 speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei

15:44 speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon ei estin swma yucikon estin kai pneumatikon

15:45 outws kai gegraptai egeneto o prwtos anqrwpos adam eis yuchn zwsan o escatos adam eis pneuma zwopoioun

15:46 all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon

15:47 o prwtos anqrwpos ek ghs coikos o deuteros anqrwpos ex ouranou

15:48 oios o coikos toioutoi kai oi coikoi kai oios o epouranios toioutoi kai oi epouranioi

15:49 kai kaqws eforesamen thn eikona tou coikou | foreswmen | foresomen | kai thn eikona tou epouraniou

15:50 touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunatai oude h fqora thn afqarsian klhronomei

15:51 idou musthrion umin legw pantes ou koimhqhsomeqa pantes de allaghsomeqa

15:52 en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeis allaghsomeqa

15:53 dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian

15:54 otan de to | | fqarton touto endushtai afqarsian kai to | qnhton touto endushtai | [thn] | | aqanasian tote genhsetai o logos o gegrammenos katepoqh o qanatos eis nikos

15:55 pou sou qanate to nikos pou sou qanate to kentron

15:56 to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamis ths amartias o nomos

15:57 tw de qew caris tw didonti hmin to nikos dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:58 wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuontes en tw ergw tou kuriou pantote eidotes oti o kopos umwn ouk estin kenos en kuriw

16:1 peri de ths logeias ths eis tous agious wsper dietaxa tais ekklhsiais ths galatias outws kai umeis poihsate

16:2 kata mian sabbatou ekastos umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti ean euodwtai ina mh otan elqw tote logeiai ginwntai

16:3 otan de paragenwmai ous ean dokimashte di epistolwn toutous pemyw apenegkein thn carin umwn eis ierousalhm

16:4 ean de axion h tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai

16:5 eleusomai de pros umas otan makedonian dielqw makedonian gar diercomai

16:6 pros umas de tucon | katamenw h | paramenw h kai | paraceimasw ina umeis me propemyhte ou ean poreuwmai

16:7 ou qelw gar umas arti en parodw idein elpizw gar cronon tina epimeinai pros umas ean o kurios epitreyh

16:8 epimenw de en efesw ews ths penthkosths

16:9 qura gar moi anewgen megalh kai energhs kai antikeimenoi polloi

16:10 ean de elqh timoqeos blepete ina afobws genhtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ws | egw | kagw |

16:11 mh tis oun auton exouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh pros me ekdecomai gar auton meta twn adelfwn

16:12 peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh pros umas meta twn adelfwn kai pantws ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh

16:13 grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe

16:14 panta umwn en agaph ginesqw

16:15 parakalw de umas adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparch ths acaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous

16:16 ina kai umeis upotasshsqe tois toioutois kai panti tw sunergounti kai kopiwnti

16:17 cairw de epi th parousia stefana kai fortounatou kai acaikou oti to umeteron usterhma outoi aneplhrwsan

16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun tous toioutous

16:19 aspazontai umas ai ekklhsiai ths asias aspazetai umas en kuriw polla akulas kai priska sun th kat oikon autwn ekklhsia

16:20 aspazontai umas oi adelfoi pantes aspasasqe allhlous en filhmati agiw

16:21 o aspasmos th emh ceiri paulou

16:22 ei tis ou filei ton kurion htw anaqema marana qa

16:23 h caris tou kuriou ihsou meq umwn

16:24 h agaph mou meta pantwn umwn en cristw ihsou