GREEK NEW TESTAMENT
1. PETER

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 petros apostolos ihsou cristou eklektois parepidhmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai biqunias

1:2 kata prognwsin qeou patros en agiasmw pneumatos eis upakohn kai rantismon aimatos ihsou cristou caris umin kai eirhnh plhqunqeih

1:3 euloghtos o qeos kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleos anagennhsas hmas eis elpida zwsan di anastasews ihsou cristou ek nekrwn

1:4 eis klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranois eis umas

1:5 tous en dunamei qeou frouroumenous dia pistews eis swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

1:6 en w agalliasqe oligon arti ei deon | | [estin] | luphqentes en poikilois peirasmois

1:7 ina to dokimion umwn ths pistews polutimoteron crusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eureqh eis epainon kai doxan kai timhn en apokaluyei ihsou cristou

1:8 on ouk idontes agapate eis on arti mh orwntes pisteuontes de | agalliate | agalliasqe | cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

1:9 komizomenoi to telos ths pistews | | [umwn] | swthrian yucwn

1:10 peri hs swthrias exezhthsan kai exhraunhsan profhtai oi peri ths eis umas caritos profhteusantes

1:11 eraunwntes eis tina h poion kairon edhlou to en autois pneuma cristou promarturomenon ta eis criston paqhmata kai tas meta tauta doxas

1:12 ois apekalufqh oti ouc eautois umin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umas | | [en] | pneumati agiw apostalenti ap ouranou eis a epiqumousin aggeloi parakuyai

1:13 dio anazwsamenoi tas osfuas ths dianoias umwn nhfontes teleiws elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

1:14 ws tekna upakohs mh suschmatizomenoi tais proteron en th agnoia umwn epiqumiais

1:15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

1:16 dioti gegraptai [oti] agioi esesqe oti egw agios | | [eimi] |

1:17 kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhmptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton ths paroikias umwn cronon anastrafhte

1:18 eidotes oti ou fqartois arguriw h crusiw elutrwqhte ek ths mataias umwn anastrofhs patroparadotou

1:19 alla timiw aimati ws amnou amwmou kai aspilou cristou

1:20 proegnwsmenou men pro katabolhs kosmou fanerwqentos de ep escatou twn cronwn di umas

1:21 tous di autou pistous eis qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eis qeon

1:22 tas yucas umwn hgnikotes en th upakoh ths alhqeias eis filadelfian anupokriton ek | | [kaqaras] | kardias allhlous agaphsate ektenws

1:23 anagegennhmenoi ouk ek sporas fqarths alla afqartou dia logou zwntos qeou kai menontos

1:24 dioti pasa sarx ws cortos kai pasa doxa auths ws anqos cortou exhranqh o cortos kai to anqos exepesen

1:25 to de rhma kuriou menei eis ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eis umas

2:1 apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai | upokrisin | upokriseis | kai fqonous kai pasas katalalias

2:2 ws artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte eis swthrian

2:3 ei egeusasqe oti crhstos o kurios

2:4 pros on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon

2:5 kai autoi ws liqoi zwntes oikodomeisqe oikos pneumatikos eis ierateuma agion anenegkai pneumatikas qusias euprosdektous | | [tw] | qew dia ihsou cristou

2:6 dioti periecei en grafh idou tiqhmi en siwn liqon | eklekton akrogwniaion | akrogwniaion eklekton | entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh

2:7 umin oun h timh tois pisteuousin apistousin de liqos on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias

2:8 kai liqos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqountes eis o kai eteqhsan

2:9 umeis de genos eklekton basileion ierateuma eqnos agion laos eis peripoihsin opws tas aretas exaggeilhte tou ek skotous umas kalesantos eis to qaumaston autou fws

2:10 oi pote ou laos nun de laos qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqentes

2:11 agaphtoi parakalw ws paroikous kai parepidhmous apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitines strateuontai kata ths yuchs

2:12 thn anastrofhn umwn en tois eqnesin econtes kalhn ina en w katalalousin umwn ws kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteuontes doxaswsin ton qeon en hmera episkophs

2:13 upotaghte pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei ws upereconti

2:14 eite hgemosin ws di autou pempomenois eis ekdikhsin kakopoiwn epainon de agaqopoiwn

2:15 oti outws estin to qelhma tou qeou agaqopoiountas fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian

2:16 ws eleuqeroi kai mh ws epikalumma econtes ths kakias thn eleuqerian all ws qeou douloi

2:17 pantas timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate

2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw tois despotais ou monon tois agaqois kai epieikesin alla kai tois skoliois

2:19 touto gar caris ei dia suneidhsin qeou upoferei tis lupas pascwn adikws

2:20 poion gar kleos ei amartanontes kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiountes kai pascontes upomeneite touto caris para qew

2:21 eis touto gar eklhqhte oti kai cristos epaqen uper umwn umin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte tois icnesin autou

2:22 os amartian ouk epoihsen oude eureqh dolos en tw stomati autou

2:23 os loidoroumenos ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiws

2:24 os tas amartias hmwn autos anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina tais amartiais apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi iaqhte

2:25 hte gar ws probata planwmenoi alla epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwn

3:1 omoiws | | [ai] | gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin ina | | kai | ei tines apeiqousin tw logw dia ths twn gunaikwn anastrofhs aneu logou kerdhqhsontai

3:2 epopteusantes thn en fobw agnhn anastrofhn umwn

3:3 wn estw ouc o exwqen emplokhs tricwn kai periqesews crusiwn h endusews imatiwn kosmos

3:4 all o kruptos ths kardias anqrwpos en tw afqartw tou | hsuciou kai praews | praews kai hsuciou | pneumatos o estin enwpion tou qeou poluteles

3:5 outws gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis qeon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin

3:6 ws sarra | uphkouen | uphkousen | tw abraam kurion auton kalousa hs egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin

3:7 oi andres omoiws sunoikountes kata gnwsin ws asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemontes timhn ws kai | sugklhronomoi | sugklhronomois | caritos zwhs eis to mh egkoptesqai tas proseucas umwn

3:8 to de telos pantes omofrones sumpaqeis filadelfoi eusplagcnoi tapeinofrones

3:9 mh apodidontes kakon anti kakou h loidorian anti loidorias tounantion de eulogountes oti eis touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte

3:10 o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeras agaqas pausatw thn glwssan apo kakou kai ceilh tou mh lalhsai dolon

3:11 ekklinatw de apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwxatw authn

3:12 oti ofqalmoi kuriou epi dikaious kai wta autou eis dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountas kaka

3:13 kai tis o kakwswn umas ean tou agaqou zhlwtai genhsqe

3:14 all ei kai pascoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte

3:15 kurion de ton criston agiasate en tais kardiais umwn etoimoi aei pros apologian panti tw aitounti umas logon peri ths en umin elpidos alla meta prauthtos kai fobou

3:16 suneidhsin econtes agaqhn ina en w katalaleisqe kataiscunqwsin oi ephreazontes umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn

3:17 kreitton gar agaqopoiountas ei qeloi to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountas

3:18 oti kai cristos apax peri amartiwn | apeqanen | epaqen | dikaios uper adikwn ina umas prosagagh tw qew qanatwqeis men sarki zwopoihqeis de pneumati

3:19 en w kai tois en fulakh pneumasin poreuqeis ekhruxen

3:20 apeiqhsasin pote ote apexedeceto h tou qeou makroqumia en hmerais nwe kataskeuazomenhs kibwtou eis hn oligoi tout estin oktw yucai dieswqhsan di udatos

3:21 o kai umas antitupon nun swzei baptisma ou sarkos apoqesis rupou alla suneidhsews agaqhs eperwthma eis qeon di anastasews ihsou cristou

3:22 os estin en dexia | | [tou] | qeou poreuqeis eis ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

4:1 cristou oun paqontos sarki kai umeis thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn sarki pepautai | amartiais | amartias |

4:2 eis to mhketi anqrwpwn epiqumiais alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon

4:3 arketos gar o parelhluqws cronos to boulhma twn eqnwn kateirgasqai peporeumenous en aselgeiais epiqumiais oinoflugiais kwmois potois kai aqemitois eidwlolatriais

4:4 en w xenizontai mh suntrecontwn umwn eis thn authn ths aswtias anacusin blasfhmountes

4:5 oi apodwsousin logon tw etoimws | krinonti | econti krinai | zwntas kai nekrous

4:6 eis touto gar kai nekrois euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpous sarki zwsin de kata qeon pneumati

4:7 pantwn de to telos hggiken swfronhsate oun kai nhyate eis proseucas

4:8 pro pantwn thn eis eautous agaphn ektenh econtes oti agaph kaluptei plhqos amartiwn

4:9 filoxenoi eis allhlous aneu goggusmou

4:10 ekastos kaqws elaben carisma eis eautous auto diakonountes ws kaloi oikonomoi poikilhs caritos qeou

4:11 ei tis lalei ws logia qeou ei tis diakonei ws ex iscuos hs corhgei o qeos ina en pasin doxazhtai o qeos dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratos eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

4:12 agaphtoi mh xenizesqe th en umin purwsei pros peirasmon umin ginomenh ws xenou umin sumbainontos

4:13 alla kaqo koinwneite tois tou cristou paqhmasin cairete ina kai en th apokaluyei ths doxhs autou carhte agalliwmenoi

4:14 ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to ths doxhs kai to tou qeou pneuma ef umas anapauetai

4:15 mh gar tis umwn pascetw ws foneus h klepths h kakopoios h ws allotriepiskopos

4:16 ei de ws cristianos mh aiscunesqw doxazetw de ton qeon en tw onomati toutw

4:17 oti [o] kairos tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to telos twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw

4:18 kai ei o dikaios molis swzetai o | [de] | | asebhs kai amartwlos pou faneitai

4:19 wste kai oi pascontes kata to qelhma tou qeou pistw ktisth paratiqesqwsan tas yucas | | autwn | en agaqopoiia

5:1 presbuterous oun en umin parakalw o sumpresbuteros kai martus twn tou cristou paqhmatwn o kai ths melloushs apokaluptesqai doxhs koinwnos

5:2 poimanate to en umin poimnion tou qeou | | [episkopountes] | mh anagkastws alla ekousiws | | kata qeon | mhde aiscrokerdws alla proqumws

5:3 mhd ws katakurieuontes twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

5:4 kai fanerwqentos tou arcipoimenos komieisqe ton amarantinon ths doxhs stefanon

5:5 omoiws newteroi upotaghte presbuterois pantes de allhlois thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti [o] qeos uperhfanois antitassetai tapeinois de didwsin carin

5:6 tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umas uywsh en kairw

5:7 pasan thn merimnan umwn epiriyantes ep auton oti autw melei peri umwn

5:8 nhyate grhgorhsate o antidikos umwn diabolos ws lewn wruomenos peripatei zhtwn | | [tina] | katapiein

5:9 w antisthte stereoi th pistei eidotes ta auta twn paqhmatwn th en | tw | [tw] | kosmw umwn adelfothti epiteleisqai

5:10 o de qeos pashs caritos o kalesas umas eis thn aiwnion autou doxan en cristw | | [ihsou] | oligon paqontas autos katartisei sthrixei sqenwsei | | qemeliwsei |

5:11 autw to kratos eis tous aiwnas amhn

5:12 dia silouanou umin tou pistou adelfou ws logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eis hn sthte

5:13 aspazetai umas h en babulwni suneklekth kai markos o uios mou

5:14 aspasasqe allhlous en filhmati agaphs eirhnh umin pasin tois en cristw