GREEK NEW TESTAMENT
2. JOHN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 o presbuteros eklekth kuria kai tois teknois auths ous egw agapw en alhqeia kai ouk egw monos alla kai pantes oi egnwkotes thn alhqeian

1:2 dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eis ton aiwna

1:3 estai meq hmwn caris eleos eirhnh para qeou patros kai para ihsou cristou tou uiou tou patros en alhqeia kai agaph

1:4 ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountas en alhqeia kaqws entolhn elabomen para tou patros

1:5 kai nun erwtw se kuria ouc ws entolhn | grafwn soi kainhn | kainhn grafwn soi | alla hn eicomen ap archs ina agapwmen allhlous

1:6 kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata tas entolas autou auth h entolh estin kaqws hkousate ap archs ina en auth peripathte

1:7 oti polloi planoi exhlqon eis ton kosmon oi mh omologountes ihsoun criston ercomenon en sarki outos estin o planos kai o anticristos

1:8 blepete eautous ina mh apoleshte a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabhte

1:9 pas o proagwn kai mh menwn en th didach tou cristou qeon ouk ecei o menwn en th didach outos kai ton patera kai ton uion ecei

1:10 ei tis ercetai pros umas kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eis oikian kai cairein autw mh legete

1:11 o legwn gar autw cairein koinwnei tois ergois autou tois ponhrois

1:12 polla ecwn umin grafein ouk eboulhqhn dia cartou kai melanos alla elpizw genesqai pros umas kai stoma pros stoma lalhsai ina h cara | umwn | hmwn | peplhrwmenh h

1:13 aspazetai se ta tekna ths adelfhs sou ths eklekths