GREEK NEW TESTAMENT
2. PETER

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 | simwn | sumewn | petros doulos kai apostolos ihsou cristou tois isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthros ihsou cristou

1:2 caris umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

1:3 ws panta hmin ths qeias dunamews autou ta pros zwhn kai eusebeian dedwrhmenhs dia ths epignwsews tou kalesantos hmas | dia doxhs kai areths | idia doxh kai areth |

1:4 di wn ta timia kai megista hmin epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeias koinwnoi fusews apofugontes ths en tw kosmw en epiqumia fqoras

1:5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkantes epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

1:6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

1:7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

1:8 tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kaqisthsin eis thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

1:9 w gar mh parestin tauta tuflos estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

1:10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiountes ou mh ptaishte pote

1:11 outws gar plousiws epicorhghqhsetai umin h eisodos eis thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthros ihsou cristou

1:12 dio mellhsw aei umas upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotas kai esthrigmenous en th paroush alhqeia

1:13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umas en upomnhsei

1:14 eidws oti tacinh estin h apoqesis tou skhnwmatos mou kaqws kai o kurios hmwn ihsous cristos edhlwsen moi

1:15 spoudasw de kai ekastote ecein umas meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

1:16 ou gar sesofismenois muqois exakolouqhsantes egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqentes ths ekeinou megaleiothtos

1:17 labwn gar para qeou patros timhn kai doxan fwnhs enecqeishs autw toiasde upo ths megaloprepous doxhs o uios mou o agaphtos mou outos estin eis on egw eudokhsa

1:18 kai tauthn thn fwnhn hmeis hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw ontes en tw agiw orei

1:19 kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalws poieite prosecontes ws lucnw fainonti en aucmhrw topw ews ou hmera diaugash kai fwsforos anateilh en tais kardiais umwn

1:20 touto prwton ginwskontes oti pasa profhteia grafhs idias epilusews ou ginetai

1:21 ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh profhteia pote alla upo pneumatos agiou feromenoi elalhsan apo qeou anqrwpoi

2:1 egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law ws kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apwleias kai ton agorasanta autous despothn arnoumenoi epagontes eautois tacinhn apwleian

2:2 kai polloi exakolouqhsousin autwn tais aselgeiais di ous h odos ths alhqeias blasfhmhqhsetai

2:3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei

2:4 ei gar o qeos aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla | seirois | seirais | zofou tartarwsas paredwken eis krisin throumenous

2:5 kai arcaiou kosmou ouk efeisato alla ogdoon nwe dikaiosunhs khruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxas

2:6 kai poleis sodomwn kai gomorras tefrwsas | | [katastrofh] | katekrinen upodeigma mellontwn | asebesin | <asebesin> | teqeikws

2:7 kai dikaion lwt kataponoumenon upo ths twn aqesmwn en aselgeia anastrofhs errusato

2:8 blemmati gar kai akoh | | o | dikaios egkatoikwn en autois hmeran ex hmeras yuchn dikaian anomois ergois ebasanizen

2:9 oiden kurios eusebeis ek peirasmou ruesqai adikous de eis hmeran krisews kolazomenous threin

2:10 malista de tous opisw sarkos en epiqumia miasmou poreuomenous kai kuriothtos katafronountas tolmhtai auqadeis doxas ou tremousin blasfhmountes

2:11 opou aggeloi iscui kai dunamei meizones ontes ou ferousin kat autwn | [para kuriw] | para kuriou | blasfhmon krisin

2:12 outoi de ws aloga zwa gegennhmena fusika eis alwsin kai fqoran en ois agnoousin blasfhmountes en th fqora autwn kai fqarhsontai

2:13 adikoumenoi misqon adikias hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwntes en tais apatais autwn suneuwcoumenoi umin

2:14 ofqalmous econtes mestous moicalidos kai | akatapastous | akatapaustous | amartias deleazontes yucas asthriktous kardian gegumnasmenhn pleonexias econtes kataras tekna

2:15 kataleipontes euqeian odon eplanhqhsan exakolouqhsantes th odw tou balaam tou | bewr | bosor | os misqon adikias hgaphsen

2:16 elegxin de escen idias paranomias upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian

2:17 outoi eisin phgai anudroi kai omiclai upo lailapos elaunomenai ois o zofos tou skotous tethrhtai

2:18 uperogka gar mataiothtos fqeggomenoi deleazousin en epiqumiais sarkos aselgeiais tous oligws apofeugontas tous en planh anastrefomenous

2:19 eleuqerian autois epaggellomenoi autoi douloi uparcontes ths fqoras w gar tis htthtai toutw dedoulwtai

2:20 ei gar apofugontes ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou | | [hmwn] | kai swthros ihsou cristou toutois de palin emplakentes httwntai gegonen autois ta escata ceirona twn prwtwn

2:21 kreitton gar hn autois mh epegnwkenai thn odon ths dikaiosunhs h epignousin upostreyai ek ths paradoqeishs autois agias entolhs

2:22 sumbebhken autois to ths alhqous paroimias kuwn epistreyas epi to idion exerama kai us lousamenh eis kulismon borborou

3:1 tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en ais diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian

3:2 mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai ths twn apostolwn umwn entolhs tou kuriou kai swthros

3:3 touto prwton ginwskontes oti eleusontai ep escatwn twn hmerwn | en | [en] | empaigmonh empaiktai kata tas idias epiqumias autwn poreuomenoi

3:4 kai legontes pou estin h epaggelia ths parousias autou af hs gar oi pateres ekoimhqhsan panta outws diamenei ap archs ktisews

3:5 lanqanei gar autous touto qelontas oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatos kai di udatos sunestwsa tw tou qeou logw

3:6 di wn o tote kosmos udati kataklusqeis apwleto

3:7 oi de nun ouranoi kai h gh tw autw logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eis hmeran krisews kai apwleias twn asebwn anqrwpwn

3:8 en de touto mh lanqanetw umas agaphtoi oti mia hmera para kuriw ws cilia eth kai cilia eth ws hmera mia

3:9 ou bradunei kurios ths epaggelias ws tines braduthta hgountai alla makroqumei eis umas mh boulomenos tinas apolesqai alla pantas eis metanoian cwrhsai

3:10 hxei de hmera kuriou ws klepths en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsetai kai gh kai ta en auth erga eureqhsetai

3:11 toutwn outws pantwn luomenwn potapous dei uparcein [umas] en agiais anastrofais kai eusebeiais

3:12 prosdokwntas kai speudontas thn parousian ths tou qeou hmeras di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai

3:13 kainous de ouranous kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en ois dikaiosunh katoikei

3:14 dio agaphtoi tauta prosdokwntes spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh

3:15 kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqws kai o agaphtos hmwn adelfos paulos kata thn doqeisan autw sofian egrayen umin

3:16 ws kai en pasais epistolais lalwn en autais peri toutwn en ais estin dusnohta tina a oi amaqeis kai asthriktoi streblousin ws kai tas loipas grafas pros thn idian autwn apwleian

3:17 umeis oun agaphtoi proginwskontes fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqentes ekpeshte tou idiou sthrigmou

3:18 auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthros ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eis hmeran aiwnos | | [amhn] |