GREEK NEW TESTAMENT
2. THESSALONIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 paulos kai silouanos kai timoqeos th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw

1:2 caris umin kai eirhnh apo qeou patros | | [hmwn] | kai kuriou ihsou cristou

1:3 eucaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqws axion estin oti uperauxanei h pistis umwn kai pleonazei h agaph enos ekastou pantwn umwn eis allhlous

1:4 wste autous hmas en umin egkaucasqai en tais ekklhsiais tou qeou uper ths upomonhs umwn kai pistews en pasin tois diwgmois umwn kai tais qliyesin ais anecesqe

1:5 endeigma ths dikaias krisews tou qeou eis to kataxiwqhnai umas ths basileias tou qeou uper hs kai pascete

1:6 eiper dikaion para qew antapodounai tois qlibousin umas qliyin

1:7 kai umin tois qlibomenois anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamews autou

1:8 en puri flogos didontos ekdikhsin tois mh eidosin qeon kai tois mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou

1:9 oitines dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo ths doxhs ths iscuos autou

1:10 otan elqh endoxasqhnai en tois agiois autou kai qaumasqhnai en pasin tois pisteusasin oti episteuqh to marturion hmwn ef umas en th hmera ekeinh

1:11 eis o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umas axiwsh ths klhsews o qeos hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhs kai ergon pistews en dunamei

1:12 opws endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou en umin kai umeis en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou

2:1 erwtwmen de umas adelfoi uper ths parousias tou kuriou | [hmwn] | hmwn | ihsou cristou kai hmwn episunagwghs ep auton

2:2 eis to mh tacews saleuqhnai umas apo tou noos mhde qroeisqai mhte dia pneumatos mhte dia logou mhte di epistolhs ws di hmwn ws oti enesthken h hmera tou kuriou

2:3 mh tis umas exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpos ths anomias o uios ths apwleias

2:4 o antikeimenos kai uperairomenos epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton eis ton naon tou qeou kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeos

2:5 ou mnhmoneuete oti eti wn pros umas tauta elegon umin

2:6 kai nun to katecon oidate eis to apokalufqhnai auton en tw | autou | eautou | kairw

2:7 to gar musthrion hdh energeitai ths anomias monon o katecwn arti ews ek mesou genhtai

2:8 kai tote apokalufqhsetai o anomos on o kurios [ihsous] anelei tw pneumati tou stomatos autou kai katarghsei th epifaneia ths parousias autou

2:9 ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeiois kai terasin yeudous

2:10 kai en pash apath adikias tois apollumenois anq wn thn agaphn ths alhqeias ouk edexanto eis to swqhnai autous

2:11 kai dia touto pempei autois o qeos energeian planhs eis to pisteusai autous tw yeudei

2:12 ina kriqwsin pantes oi mh pisteusantes th alhqeia alla eudokhsantes th adikia

2:13 hmeis de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eilato umas o qeos | ap archs | aparchn | eis swthrian en agiasmw pneumatos kai pistei alhqeias

2:14 eis o | | [kai] | ekalesen umas dia tou euaggeliou hmwn eis peripoihsin doxhs tou kuriou hmwn ihsou cristou

2:15 ara oun adelfoi sthkete kai krateite tas paradoseis as edidacqhte eite dia logou eite di epistolhs hmwn

2:16 autos de o kurios hmwn ihsous cristos kai [o] qeos o pathr hmwn o agaphsas hmas kai dous paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti

2:17 parakalesai umwn tas kardias kai sthrixai en panti ergw kai logw agaqw

3:1 to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logos tou kuriou trech kai doxazhtai kaqws kai pros umas

3:2 kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistis

3:3 pistos de estin o kurios os sthrixei umas kai fulaxei apo tou ponhrou

3:4 pepoiqamen de en kuriw ef umas oti a paraggellomen [kai] poieite kai poihsete

3:5 o de kurios kateuqunai umwn tas kardias eis thn agaphn tou qeou kai eis thn upomonhn tou cristou

3:6 paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou | | [hmwn] | ihsou cristou stellesqai umas apo pantos adelfou ataktws peripatountos kai mh kata thn paradosin hn | parelabete | parelabosan | par hmwn

3:7 autoi gar oidate pws dei mimeisqai hmas oti ouk htakthsamen en umin

3:8 oude dwrean arton efagomen para tinos all en kopw kai mocqw nuktos kai hmeras ergazomenoi pros to mh epibarhsai tina umwn

3:9 ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautous tupon dwmen umin eis to mimeisqai hmas

3:10 kai gar ote hmen pros umas touto parhggellomen umin oti ei tis ou qelei ergazesqai mhde esqietw

3:11 akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktws mhden ergazomenous alla periergazomenous

3:12 tois de toioutois paraggellomen kai parakaloumen en kuriw ihsou cristw ina meta hsucias ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

3:13 umeis de adelfoi mh egkakhshte kalopoiountes

3:14 ei de tis ouc upakouei tw logw hmwn dia ths epistolhs touton shmeiousqe mh sunanamignusqai autw ina entraph

3:15 kai mh ws ecqron hgeisqe alla nouqeteite ws adelfon

3:16 autos de o kurios ths eirhnhs dwh umin thn eirhnhn dia pantos en panti tropw o kurios meta pantwn umwn

3:17 o aspasmos th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outws grafw

3:18 h caris tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn