GREEK NEW TESTAMENT
2. TIMOTHY

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou dia qelhmatos qeou kat epaggelian zwhs ths en cristw ihsou

1:2 timoqew agaphtw teknw caris eleos eirhnh apo qeou patros kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3 carin ecw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei ws adialeipton ecw thn peri sou mneian en tais dehsesin mou nuktos kai hmeras

1:4 epipoqwn se idein memnhmenos sou twn dakruwn ina caras plhrwqw

1:5 upomnhsin labwn ths en soi anupokritou pistews htis enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou eunikh pepeismai de oti kai en soi

1:6 di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to carisma tou qeou o estin en soi dia ths epiqesews twn ceirwn mou

1:7 ou gar edwken hmin o qeos pneuma deilias alla dunamews kai agaphs kai swfronismou

1:8 mh oun epaiscunqhs to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou

1:9 tou swsantos hmas kai kalesantos klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kata idian proqesin kai carin thn doqeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn

1:10 fanerwqeisan de nun dia ths epifaneias tou swthros hmwn cristou ihsou katarghsantos men ton qanaton fwtisantos de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou

1:11 eis o eteqhn egw khrux kai apostolos kai didaskalos

1:12 di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin thn paraqhkhn mou fulaxai eis ekeinhn thn hmeran

1:13 upotupwsin ece ugiainontwn logwn wn par emou hkousas en pistei kai agaph th en cristw ihsou

1:14 thn kalhn paraqhkhn fulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en hmin

1:15 oidas touto oti apestrafhsan me pantes oi en th asia wn estin fugelos kai ermogenhs

1:16 dwh eleos o kurios tw onhsiforou oikw oti pollakis me aneyuxen kai thn alusin mou ouk epaiscunqh

1:17 alla genomenos en rwmh spoudaiws ezhthsen me kai euren

1:18 dwh autw o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeis

2:1 su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou

2:2 kai a hkousas par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistois anqrwpois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai

2:3 sugkakopaqhson ws kalos stratiwths cristou ihsou

2:4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina tw stratologhsanti aresh

2:5 ean de kai aqlh tis ou stefanoutai ean mh nomimws aqlhsh

2:6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

2:7 noei o legw dwsei gar soi o kurios sunesin en pasin

2:8 mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatos dauid kata to euaggelion mou

2:9 en w kakopaqw mecri desmwn ws kakourgos alla o logos tou qeou ou dedetai

2:10 dia touto panta upomenw dia tous eklektous ina kai autoi swthrias tucwsin ths en cristw ihsou meta doxhs aiwniou

2:11 pistos o logos ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen

2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnhsomeqa kakeinos arnhsetai hmas

2:13 ei apistoumen ekeinos pistos menei arnhsasqai gar eauton ou dunatai

2:14 tauta upomimnhske diamarturomenos enwpion tou qeou mh logomacein ep ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn

2:15 spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon ths alhqeias

2:16 tas de bebhlous kenofwnias periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeias

2:17 kai o logos autwn ws gaggraina nomhn exei wn estin umenaios kai filhtos

2:18 oitines peri thn alhqeian hstochsan legontes | | [thn] | anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin

2:19 o mentoi stereos qemelios tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurios tous ontas autou kai aposthtw apo adikias pas o onomazwn to onoma kuriou

2:20 en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis timhn a de eis atimian

2:21 ean oun tis ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuos eis timhn hgiasmenon eucrhston tw despoth eis pan ergon agaqon htoimasmenon

2:22 tas de newterikas epiqumias feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaras kardias

2:23 tas de mwras kai apaideutous zhthseis paraitou eidws oti gennwsin macas

2:24 doulon de kuriou ou dei macesqai alla hpion einai pros pantas didaktikon anexikakon

2:25 en prauthti paideuonta tous antidiatiqemenous mhpote dwh autois o qeos metanoian eis epignwsin alhqeias

2:26 kai ananhywsin ek ths tou diabolou pagidos ezwgrhmenoi up autou eis to ekeinou qelhma

3:1 touto de ginwske oti en escatais hmerais ensthsontai kairoi calepoi

3:2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazones uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeis acaristoi anosioi

3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anhmeroi afilagaqoi

3:4 prodotai propeteis tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi

3:5 econtes morfwsin eusebeias thn de dunamin auths hrnhmenoi kai toutous apotrepou

3:6 ek toutwn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai aicmalwtizontes gunaikaria seswreumena amartiais agomena epiqumiais poikilais

3:7 pantote manqanonta kai mhdepote eis epignwsin alhqeias elqein dunamena

3:8 on tropon de iannhs kai iambrhs antesthsan mwusei outws kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin

3:9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhlos estai pasin ws kai h ekeinwn egeneto

3:10 su de parhkolouqhsas mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh

3:11 tois diwgmois tois paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustrois oious diwgmous uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurios

3:12 kai pantes de oi qelontes | zhn eusebws | eusebws zhn | en cristw ihsou diwcqhsontai

3:13 ponhroi de anqrwpoi kai gohtes prokoyousin epi to ceiron planwntes kai planwmenoi

3:14 su de mene en ois emaqes kai epistwqhs eidws para tinwn emaqes

3:15 kai oti apo brefous | | [ta] | iera grammata oidas ta dunamena se sofisai eis swthrian dia pistews ths en cristw ihsou

3:16 pasa grafh qeopneustos kai wfelimos pros didaskalian pros elegmon pros epanorqwsin pros paideian thn en dikaiosunh

3:17 ina artios h o tou qeou anqrwpos pros pan ergon agaqon exhrtismenos

4:1 diamarturomai enwpion tou qeou kai cristou ihsou tou mellontos krinein zwntas kai nekrous kai thn epifaneian autou kai thn basileian autou

4:2 khruxon ton logon episthqi eukairws akairws elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach

4:3 estai gar kairos ote ths ugiainoushs didaskalias ouk anexontai alla kata tas idias epiqumias eautois episwreusousin didaskalous knhqomenoi thn akohn

4:4 kai apo men ths alhqeias thn akohn apostreyousin epi de tous muqous ektraphsontai

4:5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson

4:6 egw gar hdh spendomai kai o kairos ths analusews mou efesthken

4:7 ton kalon agwna hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka

4:8 loipon apokeitai moi o ths dikaiosunhs stefanos on apodwsei moi o kurios en ekeinh th hmera o dikaios kriths ou monon de emoi alla kai pasin tois hgaphkosin thn epifaneian autou

4:9 spoudason elqein pros me tacews

4:10 dhmas gar me | egkateleipen | egkatelipen | agaphsas ton nun aiwna kai eporeuqh eis qessalonikhn krhskhs eis galatian titos eis dalmatian

4:11 loukas estin monos met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstos eis diakonian

4:12 tucikon de apesteila eis efeson

4:13 ton failonhn on | apeleipon | apelipon | en trwadi para karpw ercomenos fere kai ta biblia malista tas membranas

4:14 alexandros o calkeus polla moi kaka enedeixato apodwsei autw o kurios kata ta erga autou

4:15 on kai su fulassou lian gar antesth tois hmeterois logois

4:16 en th prwth mou apologia oudeis moi paregeneto alla pantes me | egkateleipon | egkatelipon | mh autois logisqeih

4:17 o de kurios moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akouswsin panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatos leontos

4:18 rusetai me o kurios apo pantos ergou ponhrou kai swsei eis thn basileian autou thn epouranion w h doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon

4:20 erastos emeinen en korinqw trofimon de | apeleipon | apelipon | en milhtw asqenounta

4:21 spoudason pro ceimwnos elqein aspazetai se euboulos kai poudhs kai linos kai klaudia kai oi adelfoi | [pantes] | pantes |

4:22 o kurios meta tou pneumatos sou h caris meq umwn