GREEK NEW TESTAMENT
3. JOHN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 o presbuteros gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia

1:2 agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqws euodoutai sou h yuch

1:3 ecarhn gar lian ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqws su en alhqeia peripateis

1:4 meizoteran toutwn ouk ecw | carin | caran | ina akouw ta ema tekna en th alhqeia peripatounta

1:5 agaphte piston poieis o ean ergash eis tous adelfous kai touto xenous

1:6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsias ous kalws poihseis propemyas axiws tou qeou

1:7 uper gar tou onomatos exhlqon mhden lambanontes apo twn eqnikwn

1:8 hmeis oun ofeilomen upolambanein tous toioutous ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia

1:9 egraya ti th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhs ouk epidecetai hmas

1:10 dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logois ponhrois fluarwn hmas kai mh arkoumenos epi toutois oute autos epidecetai tous adelfous kai tous boulomenous kwluei kai ek ths ekklhsias ekballei

1:11 agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o kakopoiwn ouc ewraken ton qeon

1:12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai upo auths ths alhqeias kai hmeis de marturoumen kai oidas oti h marturia hmwn alhqhs estin

1:13 polla eicon grayai soi all ou qelw dia melanos kai kalamou soi grafein

1:14 elpizw de euqews se idein kai stoma pros stoma lalhsomen [1:15] eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou tous filous kat onoma