GREEK NEW TESTAMENT
EPHESIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou dia qelhmatos qeou tois agiois tois ousin [en efesw] kai pistois en cristw ihsou

1:2 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3 euloghtos o qeos kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsas hmas en pash eulogia pneumatikh en tois epouraniois en cristw

1:4 kaqws exelexato hmas en autw pro katabolhs kosmou einai hmas agious kai amwmous katenwpion autou en agaph

1:5 proorisas hmas eis uioqesian dia ihsou cristou eis auton kata thn eudokian tou qelhmatos autou

1:6 eis epainon doxhs ths caritos autou hs ecaritwsen hmas en tw hgaphmenw

1:7 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatos autou thn afesin twn paraptwmatwn kata to ploutos ths caritos autou

1:8 hs eperisseusen eis hmas en pash sofia kai fronhsei

1:9 gnwrisas hmin to musthrion tou qelhmatos autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

1:10 eis oikonomian tou plhrwmatos twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta epi tois ouranois kai ta epi ths ghs

1:11 en autw | | [1:11] | en w kai eklhrwqhmen proorisqentes kata proqesin tou ta panta energountos kata thn boulhn tou qelhmatos autou

1:12 eis to einai hmas eis epainon doxhs autou tous prohlpikotas en tw cristw

1:13 en w kai umeis akousantes ton logon ths alhqeias to euaggelion ths swthrias umwn en w kai pisteusantes esfragisqhte tw pneumati ths epaggelias tw agiw

1:14 o estin arrabwn ths klhronomias hmwn eis apolutrwsin ths peripoihsews eis epainon ths doxhs autou

1:15 dia touto kagw akousas thn kaq umas pistin en tw kuriw ihsou kai thn | | agaphn thn | eis pantas tous agious

1:16 ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian poioumenos epi twn proseucwn mou

1:17 ina o qeos tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr ths doxhs dwh umin pneuma sofias kai apokaluyews en epignwsei autou

1:18 pefwtismenous tous ofqalmous ths kardias [umwn] eis to eidenai umas tis estin h elpis ths klhsews autou tis o ploutos ths doxhs ths klhronomias autou en tois agiois

1:19 kai ti to uperballon megeqos ths dunamews autou eis hmas tous pisteuontas kata thn energeian tou kratous ths iscuos autou

1:20 hn | enhrghken | enhrghsen | en tw cristw egeiras auton ek nekrwn kai kaqisas en dexia autou en tois epouraniois

1:21 uperanw pashs archs kai exousias kai dunamews kai kuriothtos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

1:22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

1:23 htis estin to swma autou to plhrwma tou ta panta en pasin plhroumenou

2:1 kai umas ontas nekrous tois paraptwmasin kai tais amartiais umwn

2:2 en ais pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arconta ths exousias tou aeros tou pneumatos tou nun energountos en tois uiois ths apeiqeias

2:3 en ois kai hmeis pantes anestrafhmen pote en tais epiqumiais ths sarkos hmwn poiountes ta qelhmata ths sarkos kai twn dianoiwn kai hmeqa tekna fusei orghs ws kai oi loipoi

2:4 o de qeos plousios wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmas

2:5 kai ontas hmas nekrous tois paraptwmasin sunezwopoihsen tw cristw cariti este seswsmenoi

2:6 kai sunhgeiren kai sunekaqisen en tois epouraniois en cristw ihsou

2:7 ina endeixhtai en tois aiwsin tois epercomenois to uperballon ploutos ths caritos autou en crhstothti ef hmas en cristw ihsou

2:8 th gar cariti este seswsmenoi dia pistews kai touto ouk ex umwn qeou to dwron

2:9 ouk ex ergwn ina mh tis kauchshtai

2:10 autou gar esmen poihma ktisqentes en cristw ihsou epi ergois agaqois ois prohtoimasen o qeos ina en autois peripathswmen

2:11 dio mnhmoneuete oti pote umeis ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo ths legomenhs peritomhs en sarki ceiropoihtou

2:12 oti hte tw kairw ekeinw cwris cristou aphllotriwmenoi ths politeias tou israhl kai xenoi twn diaqhkwn ths epaggelias elpida mh econtes kai aqeoi en tw kosmw

2:13 nuni de en cristw ihsou umeis oi pote ontes makran egenhqhte eggus en tw aimati tou cristou

2:14 autos gar estin h eirhnh hmwn o poihsas ta amfotera en kai to mesotoicon tou fragmou lusas

2:15 thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsas ina tous duo ktish en autw eis ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn

2:16 kai apokatallaxh tous amfoterous en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinas thn ecqran en autw

2:17 kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin tois makran kai eirhnhn tois eggus

2:18 oti di autou ecomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati pros ton patera

2:19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla este sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou

2:20 epoikodomhqentes epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontos akrogwniaiou autou cristou ihsou

2:21 en w pasa oikodomh sunarmologoumenh auxei eis naon agion en kuriw

2:22 en w kai umeis sunoikodomeisqe eis katoikhthrion tou qeou en pneumati

3:1 toutou carin egw paulos o desmios tou cristou | ihsou | [ihsou] | uper umwn twn eqnwn

3:2 ei ge hkousate thn oikonomian ths caritos tou qeou ths doqeishs moi eis umas

3:3 [oti] kata apokaluyin egnwrisqh moi to musthrion kaqws proegraya en oligw

3:4 pros o dunasqe anaginwskontes nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

3:5 o eterais geneais ouk egnwrisqh tois uiois twn anqrwpwn ws nun apekalufqh tois agiois apostolois autou kai profhtais en pneumati

3:6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca ths epaggelias en cristw ihsou dia tou euaggeliou

3:7 ou egenhqhn diakonos kata thn dwrean ths caritos tou qeou ths doqeishs moi kata thn energeian ths dunamews autou

3:8 emoi tw elacistoterw pantwn agiwn edoqh h caris auth tois eqnesin euaggelisasqai to anexicniaston ploutos tou cristou

3:9 kai fwtisai | | [pantas] | tis h oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti

3:10 ina gnwrisqh nun tais arcais kai tais exousiais en tois epouraniois dia ths ekklhsias h polupoikilos sofia tou qeou

3:11 kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en tw cristw ihsou tw kuriw hmwn

3:12 en w ecomen thn parrhsian kai prosagwghn en pepoiqhsei dia ths pistews autou

3:13 dio aitoumai mh egkakein en tais qliyesin mou uper umwn htis estin doxa umwn

3:14 toutou carin kamptw ta gonata mou pros ton patera

3:15 ex ou pasa patria en ouranois kai epi ghs onomazetai

3:16 ina dw umin kata to ploutos ths doxhs autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatos autou eis ton esw anqrwpon

3:17 katoikhsai ton criston dia ths pistews en tais kardiais umwn

3:18 en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi [3:18] ina exiscushte katalabesqai sun pasin tois agiois ti to platos kai mhkos kai uyos kai baqos

3:19 gnwnai te thn uperballousan ths gnwsews agaphn tou cristou ina plhrwqhte eis pan to plhrwma tou qeou

3:20 tw de dunamenw uper panta poihsai uper ekperissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

3:21 autw h doxa en th ekklhsia kai en cristw ihsou eis pasas tas geneas tou aiwnos twn aiwnwn amhn

4:1 parakalw oun umas egw o desmios en kuriw axiws peripathsai ths klhsews hs eklhqhte

4:2 meta pashs tapeinofrosunhs kai prauthtos meta makroqumias anecomenoi allhlwn en agaph

4:3 spoudazontes threin thn enothta tou pneumatos en tw sundesmw ths eirhnhs

4:4 en swma kai en pneuma kaqws | [kai] | kai | eklhqhte en mia elpidi ths klhsews umwn

4:5 eis kurios mia pistis en baptisma

4:6 eis qeos kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin

4:7 eni de ekastw hmwn edoqh | [h] | h | caris kata to metron ths dwreas tou cristou

4:8 dio legei anabas eis uyos hcmalwteusen aicmalwsian | [kai] | | edwken domata tois anqrwpois

4:9 to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh eis ta katwtera | merh | [merh] | ths ghs

4:10 o katabas autos estin kai o anabas uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta

4:11 kai autos edwken tous men apostolous tous de profhtas tous de euaggelistas tous de poimenas kai didaskalous

4:12 pros ton katartismon twn agiwn eis ergon diakonias eis oikodomhn tou swmatos tou cristou

4:13 mecri katanthswmen oi pantes eis thn enothta ths pistews kai ths epignwsews tou uiou tou qeou eis andra teleion eis metron hlikias tou plhrwmatos tou cristou

4:14 ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw ths didaskalias en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia pros thn meqodeian ths planhs

4:15 alhqeuontes de en agaph auxhswmen eis auton ta panta os estin h kefalh cristos

4:16 ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashs afhs ths epicorhgias kat energeian en metrw enos ekastou merous thn auxhsin tou swmatos poieitai eis oikodomhn eautou en agaph

4:17 touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umas peripatein kaqws kai ta eqnh peripatei en mataiothti tou noos autwn

4:18 eskotwmenoi th dianoia ontes aphllotriwmenoi ths zwhs tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autois dia thn pwrwsin ths kardias autwn

4:19 oitines aphlghkotes eautous paredwkan th aselgeia eis ergasian akaqarsias pashs en pleonexia

4:20 umeis de ouc outws emaqete ton criston

4:21 ei ge auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqws estin alhqeia en tw ihsou

4:22 apoqesqai umas kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata tas epiqumias ths apaths

4:23 ananeousqai de tw pneumati tou noos umwn

4:24 kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti ths alhqeias

4:25 dio apoqemenoi to yeudos laleite alhqeian ekastos meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh

4:26 orgizesqe kai mh amartanete o hlios mh epiduetw epi | | [tw] | parorgismw umwn

4:27 mhde didote topon tw diabolw

4:28 o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenos tais | | [idiais] | cersin to agaqon ina ech metadidonai tw creian econti

4:29 pas logos sapros ek tou stomatos umwn mh ekporeuesqw alla ei tis agaqos pros oikodomhn ths creias ina dw carin tois akouousin

4:30 kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eis hmeran apolutrwsews

4:31 pasa pikria kai qumos kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia

4:32 ginesqe [de] eis allhlous crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautois kaqws kai o qeos en cristw ecarisato umin

5:1 ginesqe oun mimhtai tou qeou ws tekna agaphta

5:2 kai peripateite en agaph kaqws kai o cristos hgaphsen | umas | hmas | kai paredwken eauton uper | umwn | hmwn | prosforan kai qusian tw qew eis osmhn euwdias

5:3 porneia de kai akaqarsia pasa h pleonexia mhde onomazesqw en umin kaqws prepei agiois

5:4 kai aiscroths kai mwrologia h eutrapelia a ouk anhken alla mallon eucaristia

5:5 touto gar iste ginwskontes oti pas pornos h akaqartos h pleonekths o estin eidwlolatrhs ouk ecei klhronomian en th basileia tou cristou kai qeou

5:6 mhdeis umas apatatw kenois logois dia tauta gar ercetai h orgh tou qeou epi tous uious ths apeiqeias

5:7 mh oun ginesqe summetocoi autwn

5:8 hte gar pote skotos nun de fws en kuriw ws tekna fwtos peripateite

5:9 o gar karpos tou fwtos en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia

5:10 dokimazontes ti estin euareston tw kuriw

5:11 kai mh sugkoinwneite tois ergois tois akarpois tou skotous mallon de kai elegcete

5:12 ta gar krufh ginomena up autwn aiscron estin kai legein

5:13 ta de panta elegcomena upo tou fwtos faneroutai pan gar to faneroumenon fws estin

5:14 dio legei egeire o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o cristos

5:15 blepete oun akribws pws peripateite mh ws asofoi all ws sofoi

5:16 exagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin

5:17 dia touto mh ginesqe afrones alla suniete ti to qelhma tou kuriou

5:18 kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati

5:19 lalountes eautois | | [en] | yalmois kai umnois kai wdais pneumatikais adontes kai yallontes th kardia umwn tw kuriw

5:20 eucaristountes pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri

5:21 upotassomenoi allhlois en fobw cristou

5:22 ai gunaikes tois idiois andrasin ws tw kuriw

5:23 oti anhr estin kefalh ths gunaikos ws kai o cristos kefalh ths ekklhsias autos swthr tou swmatos

5:24 alla ws h ekklhsia upotassetai tw cristw outws kai ai gunaikes tois andrasin en panti

5:25 oi andres agapate tas gunaikas kaqws kai o cristos hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper auths

5:26 ina authn agiash kaqarisas tw loutrw tou udatos en rhmati

5:27 ina parasthsh autos eautw endoxon thn ekklhsian mh ecousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmos

5:28 outws ofeilousin [kai] oi andres agapan tas eautwn gunaikas ws ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa

5:29 oudeis gar pote thn eautou sarka emishsen alla ektrefei kai qalpei authn kaqws kai o cristos thn ekklhsian

5:30 oti melh esmen tou swmatos autou

5:31 anti toutou kataleiyei anqrwpos [ton] patera kai [thn] mhtera kai proskollhqhsetai pros thn gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian

5:32 to musthrion touto mega estin egw de legw eis criston kai | [eis] | eis | thn ekklhsian

5:33 plhn kai umeis oi kaq ena ekastos thn eautou gunaika outws agapatw ws eauton h de gunh ina fobhtai ton andra

6:1 ta tekna upakouete tois goneusin umwn [en kuriw] touto gar estin dikaion

6:2 tima ton patera sou kai thn mhtera htis estin entolh prwth en epaggelia

6:3 ina eu soi genhtai kai esh makrocronios epi ths ghs

6:4 kai oi pateres mh parorgizete ta tekna umwn alla ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou

6:5 oi douloi upakouete tois kata sarka kuriois meta fobou kai tromou en aplothti ths kardias umwn ws tw cristw

6:6 mh kat ofqalmodoulian ws anqrwpareskoi all ws douloi cristou poiountes to qelhma tou qeou ek yuchs

6:7 met eunoias douleuontes ws tw kuriw kai ouk anqrwpois

6:8 eidotes oti ekastos ean ti poihsh agaqon touto komisetai para kuriou eite doulos eite eleuqeros

6:9 kai oi kurioi ta auta poieite pros autous anientes thn apeilhn eidotes oti kai autwn kai umwn o kurios estin en ouranois kai proswpolhmyia ouk estin par autw

6:10 tou loipou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei ths iscuos autou

6:11 endusasqe thn panoplian tou qeou pros to dunasqai umas sthnai pros tas meqodeias tou diabolou

6:12 oti ouk estin hmin h palh pros aima kai sarka alla pros tas arcas pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous toutou pros ta pneumatika ths ponhrias en tois epouraniois

6:13 dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai

6:14 sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka ths dikaiosunhs

6:15 kai upodhsamenoi tous podas en etoimasia tou euaggeliou ths eirhnhs

6:16 en pasin analabontes ton qureon ths pistews en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou [ta] pepurwmena sbesai

6:17 kai thn perikefalaian tou swthriou dexasqe kai thn macairan tou pneumatos o estin rhma qeou

6:18 dia pashs proseuchs kai dehsews proseucomenoi en panti kairw en pneumati kai eis auto agrupnountes en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn

6:19 kai uper emou ina moi doqh logos en anoixei tou stomatos mou en parrhsia gnwrisai to musthrion | [tou euaggeliou] | tou euaggeliou |

6:20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai ws dei me lalhsai

6:21 ina de eidhte kai umeis ta kat eme ti prassw panta gnwrisei umin tucikos o agaphtos adelfos kai pistos diakonos en kuriw

6:22 on epemya pros umas eis auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh tas kardias umwn

6:23 eirhnh tois adelfois kai agaph meta pistews apo qeou patros kai kuriou ihsou cristou

6:24 h caris meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun criston en afqarsia