GREEK NEW TESTAMENT
PHILEMON

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 paulos desmios cristou ihsou kai timoqeos o adelfos filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

 

1:2 kai apfia th adelfh kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

1:3 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenos epi twn proseucwn mou

1:5 akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceis | eis | pros | ton kurion ihsoun kai eis pantas tous agious

1:6 opws h koinwnia ths pistews sou energhs genhtai en epignwsei pantos agaqou | [tou] | tou | en hmin eis criston

1:7 caran gar pollhn escon kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

1:8 dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

1:9 dia thn agaphn mallon parakalw toioutos wn ws paulos presbuths nuni de kai desmios cristou ihsou

1:10 parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en tois desmois onhsimon

1:11 ton pote soi acrhston nuni de | | [kai] | soi kai emoi eucrhston

1:12 on anepemya soi auton tout estin ta ema splagcna

1:13 on egw eboulomhn pros emauton katecein ina uper sou moi diakonh en tois desmois tou euaggeliou

1:14 cwris de ths shs gnwmhs ouden hqelhsa poihsai ina mh ws kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

1:15 taca gar dia touto ecwrisqh pros wran ina aiwnion auton apechs

1:16 ouketi ws doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

1:17 ei oun me eceis koinwnon proslabou auton ws eme

1:18 ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi elloga

1:19 egw paulos egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileis

1:20 nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en cristw

1:21 pepoiqws th upakoh sou egraya soi eidws oti kai uper a legw poihseis

1:22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

1:23 aspazetai se epafras o sunaicmalwtos mou en cristw ihsou

1:24 markos aristarcos dhmas loukas oi sunergoi mou

1:25 h caris tou kuriou ihsou cristou meta tou pneumatos umwn