GREEK NEW TESTAMENT
TITUS

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


1:1 paulos doulos qeou apostolos de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeias ths kat eusebeian

1:2 ep elpidi zwhs aiwniou hn ephggeilato o ayeudhs qeos pro cronwn aiwniwn

1:3 efanerwsen de kairois idiois ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthros hmwn qeou

1:4 titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin caris kai eirhnh apo qeou patros kai cristou ihsou tou swthros hmwn

1:5 toutou carin | apeleipon | apelipon | se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshs kata polin presbuterous ws egw soi dietaxamhn

1:6 ei tis estin anegklhtos mias gunaikos anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtias h anupotakta

1:7 dei gar ton episkopon anegklhton einai ws qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh

1:8 alla filoxenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath

1:9 antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunatos h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai tous antilegontas elegcein

1:10 eisin gar polloi | | [kai] | anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek ths peritomhs

1:11 ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mh dei aiscrou kerdous carin

1:12 eipen tis ex autwn idios autwn profhths krhtes aei yeustai kaka qhria gasteres argai

1:13 h marturia auth estin alhqhs di hn aitian elegce autous apotomws ina ugiainwsin | [en] | en | th pistei

1:14 mh prosecontes ioudaikois muqois kai entolais anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian

1:15 panta kaqara tois kaqarois tois de memiammenois kai apistois ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nous kai h suneidhsis

1:16 qeon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeiqeis kai pros pan ergon agaqon adokimoi

2:1 su de lalei a prepei th ugiainoush didaskalia

2:2 presbutas nhfalious einai semnous swfronas ugiainontas th pistei th agaph th upomonh

2:3 presbutidas wsautws en katasthmati ieroprepeis mh diabolous | mhde | mh | oinw pollw dedoulwmenas kalodidaskalous

2:4 ina swfronizwsin tas neas filandrous einai filoteknous

2:5 swfronas agnas oikourgous agaqas upotassomenas tois idiois andrasin ina mh o logos tou qeou blasfhmhtai

2:6 tous newterous wsautws parakalei swfronein

2:7 peri panta seauton parecomenos tupon kalwn ergwn en th didaskalia afqorian semnothta

2:8 logon ugih akatagnwston ina o ex enantias entraph mhden ecwn legein peri hmwn faulon

2:9 doulous idiois despotais upotassesqai en pasin euarestous einai mh antilegontas

2:10 mh nosfizomenous alla pasan pistin endeiknumenous agaqhn ina thn didaskalian thn tou swthros hmwn qeou kosmwsin en pasin

2:11 epefanh gar h caris tou qeou swthrios pasin anqrwpois

2:12 paideuousa hmas ina arnhsamenoi thn asebeian kai tas kosmikas epiqumias swfronws kai dikaiws kai eusebws zhswmen en tw nun aiwni

2:13 prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian ths doxhs tou megalou qeou kai swthros hmwn | cristou ihsou | ihsou cristou |

2:14 os edwken eauton uper hmwn ina lutrwshtai hmas apo pashs anomias kai kaqarish eautw laon periousion zhlwthn kalwn ergwn

2:15 tauta lalei kai parakalei kai elegce meta pashs epitaghs mhdeis sou perifroneitw

3:1 upomimnhske autous arcais exousiais upotassesqai peiqarcein pros pan ergon agaqon etoimous einai

3:2 mhdena blasfhmein amacous einai epieikeis pasan endeiknumenous prauthta pros pantas anqrwpous

3:3 hmen gar pote kai hmeis anohtoi apeiqeis planwmenoi douleuontes epiqumiais kai hdonais poikilais en kakia kai fqonw diagontes stughtoi misountes allhlous

3:4 ote de h crhstoths kai h filanqrwpia epefanh tou swthros hmwn qeou

3:5 ouk ex ergwn twn en dikaiosunh a epoihsamen hmeis alla kata to autou eleos eswsen hmas dia loutrou paliggenesias kai anakainwsews pneumatos agiou

3:6 ou execeen ef hmas plousiws dia ihsou cristou tou swthros hmwn

3:7 ina dikaiwqentes th ekeinou cariti klhronomoi genhqwmen kat elpida zwhs aiwniou

3:8 pistos o logos kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukotes qew tauta estin kala kai wfelima tois anqrwpois

3:9 mwras de zhthseis kai genealogias kai | erin | ereis | kai macas nomikas periistaso eisin gar anwfeleis kai mataioi

3:10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou

3:11 eidws oti exestraptai o toioutos kai amartanei wn autokatakritos

3:12 otan pemyw arteman pros se h tucikon spoudason elqein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai

3:13 zhnan ton nomikon kai apollwn spoudaiws propemyon ina mhden autois leiph

3:14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eis tas anagkaias creias ina mh wsin akarpoi

3:15 aspazontai se oi met emou pantes aspasai tous filountas hmas en pistei h caris meta pantwn umwn